Nástroje podpory

Současné nástroje podpory zaměstnávání OZP upravují zejména tři zákonné normy.

Zaměstnavateli uznanému ÚP ČR za zaměstnavatele na chráněném trhu práce je poskytován příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Příspěvek je poskytován čtvrtletně, zpětně, v maximální výši 13 600 Kč na osobu se zdravotním postižením a 1 000 Kč paušální částka. Pro osoby se zdravotním znevýhodněním je maximální výše příspěvku 5 000 Kč a 1 000 Kč paušální částka. Příspěvek se poskytuje do výše 78 % skutečně vynaložených osobních nákladů, v případě, že není vyčerpána celá výše příspěvku, může být zbývající část poskytnuta na tzv. zvýšené náklady (příspěvek na mzdu provozních zaměstnanců nebo pracovních asistentů, doprava spojená se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením nebo přizpůsobení provozovny). Tyto náklady musí být prokázány.

  • Volný trh práce

Každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci má ze zákona povinnost zaměstnat nejméně 4 % osob se zdravotním postižením. Tuto povinnost může plnit přímým zaměstnáním, odvodem do státního rozpočtu ve výši 7násobku průměrné mzdy za 1.-3. čtvrtletí předchozího roku (pro rok 2022 je to částka cca 260 000 Kč) nebo odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů na chráněném trhu práce – tzv. náhradním plněním. Tyto možnosti je možné i kombinovat. (§ 81)

V případě možnosti přímého zaměstnávání může zaměstnavatel žádat o příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením. Maximální výše příspěvku je 48 000 Kč ročně. (§ 76)

Každý zaměstnavatel může požádat o příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením (tento příspěvek je primárně určen pro zaměstnavatele na volném trhu práce, ale není vyloučeno ani jeho poskytnutí zaměstnavateli na chráněném trhu práce). (§ 75)

Dále je možné žádat o poskytnutí pracovní rehabilitaci (§ 69) nebo využít další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve prospěch osob se ZP, pokud jsou uchazeči nebo zájemci o práci ÚP (§ 104-120f).

Prováděcí vyhláška upravuje podmínky a parametry za nichž lze podporu získat.

  • Zákon o daních z příjmů právnických osob (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, část II.) umožňuje snížit základ pro výpočet daně o částku 18 000 Kč ročně za každou zaměstnanou osobu se zdravotním postižením nebo o 60 000 Kč za každou zaměstnanou osobu s těžkým zdravotním postižením (invalidita 3. stupně).
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění zavedl povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání. Zadavatel je při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele povinen (za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné) dodržovat zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Tím se myslí povinnost zohlednit například pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou.

Podrobnější informace najdete na webu AZZP ČR.